17.12.2018

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Stosownie do treści art. 90 ust. 1 PZP, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy (art. 90 ust. 2 PZP).

Orzeczenie KIO z 18 września 2018 r.

W wyroku z 18 września 2018 r.  (sprawa o sygn. KIO 1751/18) Krajowa Izba Odwoławcza przywołała art. 90 ust. 2 PZP. Izba stwierdziła, że ustawodaca jednozancznie określił obowiązek wykazania braku rażąco niskiej ceny lub kosztu przez Wykonawcę, który złożył ofertę z ceną budzącą wątpliwości.

Zdaniem KIO w przepisie mowa jest o „wykazaniu”, czyli udowodnieniu, że cena nie jest rażąco niska.

Tym samym wyjaśnienia Wykonawcy nie mogą stanowić jedynie formalnej odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. Nie mogą też zawierać tylko ogólnych informacji o działalności Wykonawcy lub deklaracji, co do realizacji zamówienia za zaoferowaną cenę, niepopartych stosownymi dowodami.

Wyjaśnienia Wykonawcy muszą być na tyle konkretne i szczegółowe, aby na ich podstawie Zamawiający był w stanie dowiedzieć się, jakie okoliczności spowodowały obniżenie ceny jego oferty. Wykonawca musi też wytłumaczyć, w jaki sposób dane okoliczności spowodowały obniżenie ceny i jakich oszczędności mógł dzięki nim dokonać.

W zależności od przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien przykładowo wykazać: ceny poszczególnych materiałów, ceny ofertowe dostawców, przyjętą technologię i organizację robót, koszty wynagrodzeń, koszty podwykonawców, koszty stałe (paliwa, energia), koszty zarządzania, koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, koszty ubezpieczenia, rezerwę, zysk.

Ciekawostka

W przedmiotowym postępowaniu jeden z Wykonawców chciał przystąpić do postępowania odwoławczego w roli Przystępującego.

Jednakże dokument przystąpienia wysłał do Krajowej Izby Odwoławczej e-mailem, co jest niezgodne z art.  185 ust. 2 PZP. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się bowiem Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca tłumaczył się nieprawidłowym działaniem platformy e-Puap, jednak nie przedstawił na tę okoliczność żadnych dowodów – np. zrzutów ekranów.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa