04.12.2018

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła nowe podejście do pojęcia „aktualności” dokumentu, brak bowiem w niej wymogu aktualności dokumentu na dzień składania ofert czy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Nowelizacja wprowadziła ponadto zasadę pozyskiwania środków dowodowych tylko od Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną.

Własne oświadczenie Wykonawcy

Zgodnie z art. 25a ust. 1 PZP do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

We wstępnym oświadczeniu Wykonawca wstępnie potwierdza, że:

1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3 PZP.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające w szczególności spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie kryteriów selekcji, zgodnie art. 25 ust. 1 PZP.

Zaś Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów (wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert) niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,

2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,

3) brak podstaw wykluczenia.

Aktualne na dzień złożenia

Art. 26 ust. 1 lub 2 PZP stanowią, że oświadczenia lub dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia i mają potwierdzać okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

Zgodnie z Opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych „Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać, że „teraz” (w czasie teraźniejszym) stan faktyczny jest taki, o jakim zaświadcza dokument. Złożenie przez Wykonawcę takiego oświadczenia lub dokumentu wskazuje, że ten stan, o którym zaświadcza dane oświadczenie lub dokument, nie uległ zmianie od dnia składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pojęcia aktualności dokumentów nie należy utożsamiać z datą wystawienia tych dokumentów.”

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa