24.09.2019

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1) PZP ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamawiający jest obowiązany udokumentować zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 11a pkt 1) PZP), a w szczególności przechowywać dowód jego zamieszczenia.

Jeżeli Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał go Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, umowa o udzielenie tego zamówienia podlega unieważnieniu (art. 146 ust. 1 pkt 2) PZP).

Unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia (art. 146 ust. 3 PZP).

Zaś Zamawiający, który udziela zamówienia bez wymaganego ogłoszenia podlega karze pieniężnej (art. 200 ust. 1 pkt 1) lit. b) PZP) w wysokości od 3 000,00 zł do nawet 150.000 zł.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma prawo do wytoczenia powództwa do Sądu o stwierdzenie nieważności umowy. Uprawnienie to wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia lub zmiany umowy.

Unieważnienie może nastąpić na skutek wydania wyroku odpowiednio: przez Krajową Izbę Odwoławczą (z uwagi na możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej) lub przez Sąd, na skutek powództwa wniesionego przez Prezesa Urzędu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO