09.08.2022

Brak przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. Co dalej?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przedmiotowe środki dowodowe to oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Na konsekwencje braku przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 24 kwietnia 2022 r. (KIO 933/22).

W omawianej sprawie Izba m.in. nakazała unieważnić wybór oferty najkorzystniejszej, wezwać do złożenia przedmiotowego środka dowodowego oraz powtórzyć czynność badania i oceny ofert. KIO nie zgodziła się przy tym z oceną Zamawiającego, który wskazał na złożenie przez Wykonawców tych dokumentów w równolegle prowadzonym postępowaniu. Jak argumentował Zamawiający, skoro już dysponuje on potrzebnymi dokumentami, ich brak nie powinien mieć wpływu na wynik postępowania.

Czym są przedmiotowe środki dowodowe?

Zanim omówimy uzasadnienie, KIO przypomnijmy, że przedmiotowe środki dowodowe są merytorycznie powiązane z opisem przedmiotu zamówienia, a nie kryteriami kwalifikacji Wykonawcy (art. 7 pkt 20 PZP). Odnoszą się one bezpośrednio do właściwości przedmiotu przyszłego zobowiązania Wykonawcy i co do zasady są częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, jeśli Zamawiający ich zażąda (art. 107 PZP). W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży odpowiednich dokumentów lub są one niekompletne, Zamawiający ma prawo wezwać do ich złożenia lub uzupełnienia. Obowiązuje jednak zasada jednokrotnego wezwania. Nie został również określony przez ustawodawcę termin, który Zamawiający może wyznaczyć na złożenie czy uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

Ważne jest podkreślenie, że złożenie bądź uzupełnienie rzeczonych dokumentów może mieć miejsce tylko w przypadku, kiedy Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Jednak w każdym przypadku Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących środków dowodowych.

Nie można uzupełniać środków dowodowych potwierdzających zgodność z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, oznaczałoby to bowiem uzupełnienie przedmiotu oferty.

Brak złożenia przedmiotowych środków dowodowych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy prowadzi do odrzucenia oferty i zatrzymania wadium.

KIO: obowiązek przedłożenia środka dowodowego dotyczy danego postępowania

Sprawa KIO 933/22 dotyczyła sytuacji, w której Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy nie żądając od niego przedmiotowego środka dowodowego. Jak wskazał Zamawiający, potrzebny dokument uzyskał w równoległym postępowaniu i nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia tego środka dowodowego.

W wyroku z 24 kwietnia 2022 r. Izba przypomniała, że obowiązek przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych dotyczy danego postępowania i oferowanego przez danego Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Jak stwierdziła KIO „nie można zatem tego braku konwalidować, powołując się na tożsame wymagania, które Zamawiający sformułował w treści innych dokumentów zamówienia, składanych w innej procedurze nawet, jeśli ta dotyczy podobnych czy też tożsamych materiałów.”

Podsumowanie 

Przedmiotowe środki dowodowe są merytorycznie powiązane z opisem przedmiotu zamówienia, odnoszą się one bezpośrednio do właściwości przedmiotu przyszłego zobowiązania Wykonawcy i co do zasady są częścią oferty. Jeśli Wykonawca nie przedłoży odpowiednich dokumentów lub są one niekompletne, Zamawiający może wezwać do ich złożenia lub uzupełnienia. Jednak Zamawiający nie ma możliwości korzystania z dokumentów złożonych przez Wykonawcę w innym postępowaniu.

Zespół kancelariiSzołajski Legal Groupod lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa