14.01.2020

Brak właściwego podpisu powoduje odrzucenie oferty

Kwestię nieprawidłowego podpisania formularza JEDZ jako podstawy do odrzucenia oferty Wykonawcy rozpatrywała Krajowa Izba Odwoławcza 26 listopada 2019 r. (KIO 2270/19).

Stan faktyczny

Odwołujący złożył Zamawiającemu dokumenty JEDZ dotyczące podmiotów trzecich, które zostały podpisane ręcznie przez ich przedstawicieli oraz opatrzone podpisem elektronicznym przez notariusza.

Zamawiający wykluczył Odwołującego stwierdzając, że zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy PZP Wykonawca zobowiązany był złożyć JEDZ-e podmiotów trzecich, podpisane przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla zachowania formy pisemnej czynności prawnej konieczne jest bowiem złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 § 1 k.c.). Złożenie oświadczenia bez podpisu elektronicznego jest uchybieniem nieusuwalnym i stanowi o niezachowaniu formy wymaganej przepisami.

Zgodnie zaś z art. 10a ust. 5 PZP, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a (w tym jednolity dokument), sporządza się, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Stanowisko KIO

Zdaniem KIO nie budzi wątpliwości, iż w świetle art. 10a ust. 5 PZP, JEDZ podmiotów trzecich powinien być sporządzony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedochowanie tych wymogów skutkuje nieważnością dokumentu. Podkreślić należy, iż to w przepisach rangi ustawy określono, w jakiej formie winien zostać złożony jednolity dokument, jak również wskazano rygory w przypadku uchybienia.

Ponadto, w ocenie KIO czynność notariusza polegająca na poświadczeniu za zgodność z okazanym dokumentem nie naprawia wad, co do formy pierwotnego dokumentu, w tym w zakresie podpisu.

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 97 § 2 ustawy Prawo o notariacie, notarialne poświadczenie oświadczenia JEDZ podmiotów trzecich opatrzone przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie konwaliduje nieprawidłowej formy JEDZ podmiotów trzecich. W tak przedstawionym dokumencie brakuje elektronicznego podpisu wystawcy dokumentu JEDZ.

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: II CSK 318/16), notariusz nie ma obowiązku oceny, czy okazywany mu w celu poświadczenia dokument jest oryginałem, czy jego kopią (lub komputerowym skanem), jeśli jasno nie wynika to z treści czy formy dokumentu okazywanego.

Wnioski

Należy zapamiętać, że nie można konwalidować braku podpisu pod dokumentem JEDZ poprzez złożenie poświadczonej przez notariusza kopii dokumentu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO