28.02.2023

Czy możliwe jest odrzucenie oferty na podstawie wyjaśnień dot. ceny?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

 Wywodzenie niezgodności oferty z warunkami zamówienia na podstawie wyjaśnień ceny nie będzie każdorazowo miarodajne – stwierdza Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 17 maja 2022 r. (KIO 1019/22). Nieraz konieczne będzie uzyskanie dalszych wyjaśnień od Wykonawcy – dodaje. Kroki takie są niezbędne pomimo ścisłego związku między procedurą wyjaśnień poziomu ceny a treścią oferty Wykonawcy. 

Wyjaśnienie Wykonawcy może ujawnić nowe podstawy do odrzucenia oferty

Przesłanki odrzucenia oferty Wykonawcy z uwagi na niezgodność z warunkami zamówienia oraz jako zawierającej rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia zostały uregulowane w odrębnych przepisach. Dla zaistnienia możliwości odrzucenia oferty na tych podstawach konieczne jest ziszczenie się innych rodzajowo okoliczności.

Może zdarzyć się jednak tak, że na podstawie wyjaśnień dotyczących ceny oferty mogą ujawnić się podstawy do odrzucenia oferty w oparciu o inne przepisy ustawy PZP, w tym np. art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP (niezgodność oferty z warunkami zamówienia).

Nie można również wykluczyć sytuacji, w której zostaną spełnione łącznie przesłanki określone w art. 226 ust. 1 pkt 5 (niezgodność oferty z warunkami zamówienia) oraz pkt 8 (oferta zawiera rażąco niską cenę)PZP. Powyższe wymaga jednak szczegółowej analizy ad casum.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP Zamawiający odrzuca ofertę niezgodną z warunkami zamówienia. Chodzi o niezgodność oferty z jakimikolwiek merytorycznymi warunkami, co do przedmiotu lub realizacji zamówienia postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.

Przy czym są to inne przypadki niż błędy w obliczeniu ceny albo też omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Przesłanka ta nie obejmuje również błędów formalnych, jak brak tłumaczenia dokumentu.

Podsumowanie

Do odrzucenia oferty niezgodnej z warunkami zamówienia może dojść wyłącznie wówczas, gdy oferta jest niezgodna z nimi w sposób zasadniczy i nieusuwalny. Odrzucając ofertę, Zamawiający potrafi stwierdzić jednoznacznie, że złożona oferta nie zapewni realizacji zamierzonego celu.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Więcej ważnych informacji nt. postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz analizę przepisów prawa zamówień publicznych znajdziesz na naszym portalu kio24.org.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa