10.02.2020

Czy Wykonawca zawsze musi przedstawić certyfikat?

Jednym z uprawnień Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest prawo wymagania od Wykonawców przedstawienia certyfikatu. Certyfikat ma potwierdzać zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Wykonawca może przedstawić także sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność.

Zgodnie z art. 30b ust. 4 PZP Zamawiający akceptuje odpowiednie środki dowodowe, inne niż te, o których mowa m.in. w art. 30b ust. 1 PZP, w szczególności zaś dokumentację techniczną producenta. Działanie takie dotyczy sytuacji, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie.

Krajowa Izba Odwoławcza, 10 grudnia 2019 r. orzekła w wyroku, że brak w treści SIWZ odwołania do art. 30b ust. 4 PZP nie oznacza, że Zamawiający nie jest obowiązany do jego stosowania.

„Wskazany przepis jest bowiem przepisem bezwzględnie obowiązującym (imperatywnym), zawierającym nakaz, od wypełnienia którego nie można się uchylić. Zamawiający, do którego przytoczona norma jest skierowana, zobowiązany jest zachować się zgodnie z jej treścią.” (KIO 2389/19)

Podsumowanie

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, że Zamawiający ma bezwzględny obowiązek stosowania art. 30b ust. 4 PZP tj. akceptowania innych środków dowodowych niż certyfikatów lub sprawozdań badań.

Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy informacja o tym znalazła się w postanowieniach SIWZ, czy też nie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO