04.02.2020

Dlaczego Zamawiający potrzebują wadium?

Zgodnie z art. 45 PZP Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (§ 1). Może też żądać od Wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (§ 2).

W dzisiejszym artykule – w oparciu o niedawne orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej – chciałbym wyjaśnić, dlaczego Zamawiający żądają wadium i do czego jest ono im potrzebne.

Cel wadium

Głównym celem wadium jest funkcja zabezpieczająca. Jak oceniła Izba w wyroku z 16 grudnia 2019 r., wadium ma dawać Zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania jego roszczeń, w przypadku zaistnienia ustawowych okoliczności upoważniających do zatrzymania wadium.

„Wobec tego kluczowe znaczenie ma fakt czy wadium wniesione w formie niepieniężnej (gwarancji czy poręczenia) daje Zamawiającemu taki sam poziom bezpieczeństwa, jak suma pieniężna wpłacona na jego rachunek bankowy.” (KIO 2464/19)

Wniesienie wadium musi być skuteczne ponad wszelką wątpliwość

Chcąc ocenić, czy Wykonawca wniósł wadium w sposób prawidłowy, konieczne jest ustalenie należytego zabezpieczenia Zamawiającego.

„Ocena tej skuteczności musi być dokonywana w sposób rygorystyczny, ponieważ zabezpieczenie oferty wadium i związana z tym możliwość zaspokojenia się Zamawiającego w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w przepisach ustawy PZP muszą pozostawać poza sferą domniemań.” (KIO 2464/19)

Podsumowanie

Wadium pełni przede wszystkim funkcję zabezpieczającą. Z tego względu tak ważne jest, aby było ono wniesione w sposób skuteczny, w szczególności przed upływem terminu składania ofert.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO