05.11.2019

Elektronizacja zamówień publicznych, a jawność postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W wyroku z 24 lipca 2019 r. (sygn. KIO 1318/19) Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała zagadnienie dotyczące jawności postępowania, w szczególności braków w informowaniu odwołującego Wykonawcy o czynnościach Zamawiającego.

Jak przypomniała KIO, zakres informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia, które Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcom, został wskazany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria realizacji obowiązku informacyjnego

Obowiązek informacyjny Zamawiającego dzieli się według kryterium grona odbiorców oraz sposobu ujawnienia.

W kryterium grona odbiorców można rozróżnić trzy grupy informacji:

1) informacje przekazywane konkretnym Wykonawcom i ich dotyczące,

1) informacje przekazywane wszystkim Wykonawcom oraz

2) informacje przekazywane ogółowi zainteresowanych (niekoniecznie będących Wykonawcami).

W kryterium sposobu ujawniania można rozróżnić:

1) informacje, które Zamawiający musi ujawnić z własnej inicjatywy (np. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, informacje dotyczące wyboru Wykonawcy i odrzucenia Wykonawców, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia) oraz

1) informacje przekazywane na wniosek Wykonawcy – będą to (w uproszczeniu), informacje nie należące do grupy pierwszej, a nie objęte tajemnicą.

Zmiany wynikające z elektronizacji zamówień

Zdaniem KIO, pomimo istniejącego od października 2018 r. obowiązku elektronizacji zamówień, a w konsekwencji posługiwania się przez Zamawiających platformami zakupowymi, sam zakres informowania Wykonawców nie uległ zasadniczej zmianie.

W ocenie KIO Zamawiający nadal nie mają obowiązku przekazywania wszystkim Wykonawcom „do wiadomości” informacji o czynnościach podejmowanych przez siebie podczas badania ofert, korespondencji toczonej z innymi Wykonawcami, jak też przesyłania im innych dokumentów – poza tymi, co do których wyraźnie wskazano na taki obowiązek w ustawie PZP.

A zatem żądanie przez Wykonawcę dostępu do informacji w formie „do wiadomości” nie jest niczym uzasadnione i Zamawiający nie mają takiego obowiązku mimo elektronizacji zamówień!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa