07.06.2022

Granice orzekania Krajowej Izby Odwoławczej

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Brak wyboru oferty jako najbardziej korzystnej nie oznacza przegranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Chcąc odwrócić wynik postępowania, szczególnie kiedy wydaje się, że wybrany Wykonawca nie spełnił stawianych wymagań, należy odwołać się do Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku KIO 835/22 z 15 kwietnia 2022 r. Izba wskazała, czym jest ograniczona przy orzekaniu.

Każdy Wykonawca zdaje sobie sprawę, że aby oferta została wybrana przez Zamawiającego, należy spełnić wiele wymagań, w tym wymagań formalnych. Kiedy nie uda się wygrać zamówienia i Wykonawca przystępuje do postępowania odwoławczego, pojawia się pokusa, aby odwołania formułować szeroko, niejako na ślepo licząc, że w toku postępowania któryś z argumentów „chwyci” i doprowadzi do zmiany Wykonawcy. Takie działanie jest jednak nieskuteczne! Jak wskazuje Izba, podnoszone w odwołaniu zarzuty muszą dotyczyć konkretnej i precyzyjnie wskazanej podstawy faktycznej.

Zakaz orzekania, co do zarzutów niezawartych w odwołaniu

Wymóg precyzyjnego określenia przesłanek, które mają prowadzić do stwierdzenia, że wybór oferty nastąpił z naruszeniem przepisów rodzi jednak ryzyko, że w odwołaniu nie zostaną uwzględnione wszystkie okoliczności. Taka sytuacja ma niebagatelne znaczenie dla sprawy w związku z zasadą sformułowaną bezpośrednio w ustawie PZP – zakazem orzekania, co do zarzutów niezawartych w odwołaniu.

Zgodnie z powyższą zasadą, granice rozpoznania sprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą są ściśle określone przez zarzuty odwołania. Jeżeli więc Odwołujący na późniejszym etapie postępowania podnosi okoliczności, które nie zostały wyraźnie i wprost ujęte w treści wniesionego odwołania, to ich spóźnione wskazywanie nie może być brane przez Izbę pod uwagę. Nawet jeżeli Odwołujący próbowałby powiązać nowe zarzuty z ogólnie zakreślonymi okolicznościami faktycznymi wskazanymi w odwołaniu. 

Podsumowanie

Zarzuty podnoszone w odwołaniu muszą być ściśle powiązane oraz dotyczyć konkretnej i precyzyjnie wskazanej podstawy faktycznej.

Przy orzekaniu KIO jest związana zakresem zarzutów podniesionych w Odwołaniu. Zarzut podniesiony w trakcie postępowania przed KIO nie może być brany pod uwagę przez Izbę.

Zespół prawników kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga wszystkim stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy także w Twojej sprawie. Zapraszamy do kontaktu!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa