04.02.2019

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

Na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP składane dokumenty mają potwierdzać, że Wykonawcy:

nie podlegają wykluczeniu,

spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne:

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

W niedawnym orzeczeniu, Krajowa Izba Odwoławcza poddała ten przepis analizie.

Cel art. 26 ust. 2f PZP

W wyroku z 24 października 2018 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 2026/18) Izba uznała, że celem przytoczonego przepisu nie jest umożliwienie Zamawiającemu wielokrotnego wzywania Wykonawcy do złożenia tych samych dokumentów.

„Dyspozycją przepisu art. 26 ust. 2f PZP nie zostały objęte tzw. dokumenty przedmiotowe, potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego. Wezwanie do złożenia tych dokumentów może nastąpić tylko na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP, ewentualnie dokumenty te mogą być uzupełnione na podstawie art. 26 ust. 3 PZP.” (KIO 2026/18)

KIO zwróciła także uwagę, że art. 26 ust. 2f PZP ma węższy zakres aniżeli art. 26 ust. 1 PZP, albowiem ust. 1 dotyczy zarówno dokumentów podmiotowych jak i przedmiotowych.

„Oznacza to, że na innym etapie postępowania nie jest możliwe żądanie złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.” (KIO 2026/18)

Podsumowanie

Jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza, przydatność art. 26 ust. 2f PZP można w szczególności dostrzec w przypadku procedur wieloetapowych. Przepis ten daje bowiem możliwość wezwania Wykonawców do złożenia oświadczeń lub dokumentów zaraz po otwarciu ofert.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi