Interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje jest podstawą uczestnictwa Przystępującego w postępowaniu odwoławczym. Korzyść, którą może osiągnąć dzięki przystąpieniu musi on wykazać już w dokumencie przystąpienia.

 

Co należy rozumieć przez interes Przystępującego?

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie wymaga, aby interes Przystępującego był wyłącznie interesem prawnym. W rezultacie, zgodnie z rzymską zasadą „lege non distinguente” za wystarczający do przystąpienia uznać należy interes faktyczny.

Interes Przystępującego musi jednak pozostawać w adekwatnym związku z odwołaniem strony, do której przystępuje.

Podkreślić należy, iż skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej bada interes Przystępującego w przystąpieniu do postępowania odwoławczego.

 

Stanowisko KIO w sprawie interesu przystępującego

Na uwagę zasługuje kilka wskazanych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, które potwierdzają powyższą interpretację ustawy PZP.

Zgodnie z orzeczeniem KIO z 10 grudnia 2015 r. (sygn. akt KIO 2575/15):

Zgłaszający przystąpienie może się powoływać na jakikolwiek interes, w tym również faktyczny, związany z rozstrzygnięciem postępowania na korzyść strony, do której przystępuje.”

W wyroku z 7 marca 2016 r. (sygn. akt KIO 235/16) KIO stwierdza, że:

Przepisy PZP nie przewidują instytucji częściowego interesu w przystąpieniu do danej strony. Przystąpienie może nastąpić jedynie wtedy, gdy w całości interes strony pokrywa się z interesem zgłaszającego przystąpienie.”

Zaś w wyroku z 13 kwietnia 2016 r. (sygn. akt KIO 453/16 i KIO 454/16) KIO odniosła się do uzasadnienia interesu wskazując, iż:

„Choć interes Wykonawcy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego powinien być szeroko rozumiany, to jednak Wykonawcy powinni wskazać na czym polega interes w odniesieniu do ich sytuacji w danym postępowaniu, nie zaś powoływać się ogólnie na konieczność przestrzegania przepisów prawa, czy na możliwość następczego unieważnienia postępowania.”

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO