01.06.2023

Jak określać warunki udziału Wykonawców w postępowaniu?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Warunki udziału w postępowaniu muszą w jasny i jednoznaczny sposób określać obowiązki Wykonawców w postępowaniu. Ich prawdziwa treść nie może być „odkodowywana” dopiero przy uwzględnieniu przepisów prawa stanowionego przez radę gminy.

W wyroku KIO 586/23 z 16 marca 2023 r. najistotniejsza dla oceny zarzutów odwołania jest treść warunku udziału w postępowaniu: „Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada aktualnie obowiązujące zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk, wydanego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Żadne postanowienie SWZ nie dało podstaw do uznania, że Zamawiający oczekuje od Wykonawców zezwolenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Suwałki.

Treść warunku SWZ nie wprowadziła ograniczenia, odwołanie słuszne

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Przepis ten nie zawiera żadnych podstaw do uznania, że w tym postępowaniu Zamawiający był uprawniony do rozumienia przedmiotowego warunku jako obowiązku dysponowania zezwoleniem udzielonym przez Prezydenta Miasta Suwałki. Nie miał tym bardziej podstaw do uznania, że zawężone w ten sposób rozumienie warunku udziału w postępowaniu będzie oczywiste dla wszystkich uczestników postępowania.

W konsekwencji Izba uznała, że Odwołujący w prawidłowy sposób wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy. Ponieważ z treści warunku nie wynikały jakiekolwiek ograniczenia co do podmiotu, który miał udzielić zezwolenia, to dopuszczalne było dowolne zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Odwołujący, składając w postępowaniu decyzję wójta gminy Sejny, zezwalającej Odwołującemu na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Konstantynówka (gmina Sejny), wypełnił wymóg SWZ w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zezwolenia. W konsekwencji Izba uznała, że potwierdziły się zarzuty odwołania.

Podsumowanie

Obowiązki Wykonawców w zakresie sposobu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu muszą być wyrażone wprost.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa