20.09.2022

Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zastrzegając określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien mieć na uwadze zasady obowiązujące na gruncie zamówień publicznych i nie nadużywać przepisu przewidującego takie uprawnienie – podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 8 lutego 2022 r. (KIO 197/22). Jak zaznaczyła Izba, w szczególności niedopuszczalne jest naruszanie zasady uczciwej konkurencji, poprzez zastrzeganie informacji, głównie po to, aby uniemożliwić weryfikację przez konkurentów zgodności jego oferty z wymogami Zamawiającego i przepisami prawa.

3 przesłanki do zastrzeżenia informacji

Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przypomnijmy 3 przesłanki pozwalające na zastrzeżenie informacji, które muszą wystąpić łącznie:

  1. Informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
  2. Informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
  3. Wykonawca podjął przy zachowaniu należytej staranności działania w celu utrzymania ich poufności.

KIO: nie wolno nadużywać zastrzegania informacji

Zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być nadużywane przez Wykonawców w celu uniemożliwienia kontroli działań i zaniechań Zamawiającego w trybie środków ochrony prawnej. Ciężar udowodnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, spoczywa na Wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonał.

W wyroku KIO 197/22, w ocenie Izby treść uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa złożonego przez Przystępującego wskazuje, że Wykonawca nie uczynił tego skutecznie. Przystępujący nie wykazał, że podane informacje spełniają łącznie przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa. Zdawkowe uzasadnienie dokonanego przez Przystępującego zastrzeżenia, zawierające jedynie ogólnikowe stwierdzenia, bez przedstawienia konkretnych informacji wskazujących na zasadność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być uznane za skuteczne.

Podsumowanie

W prawie zamówień publicznych podstawową zasadą jest jawność postępowania, odstępstwa od niej muszą być interpretowane ściśle. Zatem złożenie ogólnikowego uzasadnienia zastrzeżenia nie może być uznane za wystarczające do ograniczenia tej zasady 

Zespół kancelariiSzołajski Legal Groupod lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Inne artykuły dotyczące ważnych i ciekawych zagadnień prawa zamówień publicznych znajdziesz na naszym portalu kio24.org.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa