10.08.2020

Jakie obowiązki po wyborze oferty ma Zamawiający?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W niedawnym artykule, który przeczytasz tutaj pisałem o jednym z obowiązków Zamawiających, dotyczącym konieczności uzasadnienia odrzucenia oferty. Kontynuując ten temat, chcę przedstawić inny obowiązek informacyjny, wynikający wprost z art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP.

Art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP stanowi, że Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:

nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Mimo, że powyższy przepis wydaje się być zrozumiały, to jednak na jego tle powstają rozbieżności interpretacyjne, które ostatecznie musi rozpatrywać Krajowa Izba Odwoławcza. Tak było m.in. w wyroku z 29 czerwca 2020 r., w którym Izba dokonała wykładni powyższej regulacji.

W ocenie KIO przepis art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP nie nakłada na Zamawiającego obowiązku przedstawienia uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru oferty danego Wykonawcy w kontekście spełniania warunków udziału w postępowaniu.

„Przepis nie implikuje po stronie Zamawiającego obowiązku wyjaśnienia, dlaczego uznał on, że dany Wykonawca wykazał się spełnieniem poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zatem pozytywnie został oceniony przez Zamawiającego pod względem podmiotowym.” (KIO 683/20)

Podsumowanie

Zatem wypełniając ustawowy obowiązek, Zamawiający nie musi uzasadniać jak wyglądał proces badania Wykonawcy, którego oferta została ostatecznie uznana za najkorzystniejszą.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa