07.08.2018

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający może żądać od Wykonawców dokumentów potwierdzających sytuację finansową, ekonomiczną czy zdolności techniczne.

Zgodnie z art. 22c ust. 1 PZP, w zakresie warunków udziału w postępowaniu, które dotyczą sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający może wymagać w szczególności:

  • aby Wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem,
  • aby Wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań,
  • posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Kiedy Zamawiający może żądać polisy ubezpieczeniowej?

Uchwałą z 8 maja 2018 r. (sygn. akt KIO/KD 16/18) Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawców jedynie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zatem takich, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie opisanym w ogłoszeniu i SIWZ.

„Celem żądania takiej polisy jest sprawdzenie zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, pod kątem możliwości Wykonawcy ubezpieczenia prowadzonej działalności na określoną przez Zamawiającego sumę i pozyskanie pozytywnej weryfikacji ubezpieczyciela.” (KIO/KD 16/18)

KIO uznała, że prawo żądania od Wykonawcy dokumentu polisy powstaje wtedy, gdy celem żądania dokumentu jest potwierdzenie spełnienia postawionego przez Zamawiającego warunku.

„Wobec jego braku, żądanie przedłożenia polisy na nieokreśloną kwotę nie pozwala na ocenę zdolności Wykonawców do realizacji zamówienia, jest zatem zbędne i narusza przepis PZP” (KIO/KD 16/18)

Kluczowe jest ogłoszenie i SIWZ!

Z podjętej przez KIO uchwały należy wyciągnąć wniosek, że Wykonawcy mają obowiązek przedstawić polisę ubezpieczeniową, jeżeli Zamawiający postawił taki wymóg w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

Co więcej, Zamawiający nie może żądać polisy o wartości ponad sumę wskazaną we wspomnianych dokumentach, gdyż jest to niewłaściwe i sprzeczne z prawem zamówień publicznych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa