24.08.2020

Kiedy trzeba wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty?

Na etapie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści ofert. Nie wolno jednak zapominać, że wyjaśnienia, a nawet szerzej – korespondencja Zamawiającego z Wykonawcą, nie mogą stanowić negocjacji dotyczących złożonej oferty.

W niektórych sytuacjach będzie konieczne skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia wynikającego z art. 87 ust. 1 PZP.

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 26 czerwca 2020 r. (sygn. akt KIO 803/20) zastosowanie przez Zamawiającego art. 87 ust. 1 PZP może być nieodzowne nie tylko dla oceny, czy w ogóle doszło do pomyłki, lecz również dla ustalenia, w jaki sposób należałoby ją poprawić.

„Należy tu odróżnić dopuszczalne skorzystanie z treści udzielonych przez Wykonawcę wyjaśnień od niedopuszczalnej ingerencji Wykonawcy.” (KIO 803/20)

Z orzeczenia Izby wynika, że skoro na podstawie prawa zamówień publicznych Wykonawca może składać wyjaśnienia dotyczące złożonej przez siebie oferty, to „dysponowanie przez Zamawiającego wszystkimi niezbędnymi danymi do dokonania poprawienia omyłek bez ingerencji Wykonawcy należy oceniać z uwzględnieniem informacji uzyskanych w wyniku wyjaśnień”.

Podsumowanie

W ramach podsumowania warto przytoczyć stwierdzenie, które zawarła KIO w uzasadnieniu.

Izba podkreśliła, że biorąc pod uwagę treść art. 87 PZP wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień ma przede wszystkim dwa cele:

-      ustalenie, czy i gdzie zostały popełnione omyłki, a także

-      czy i w jaki sposób stwierdzone pomyłki mogą zostać poprawione.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO