08.05.2018

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Wymogi takie stawia jednoznacznie prawo zamówień publicznych. Czy Wykonawca może zatem wykazywać doświadczenie, które zdobył w ramach konsorcjum?

Doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum

Zgodnie z art. 23 ust. 1 PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Czy zatem każdy z Wykonawców może powoływać się na doświadczenie całego konsorcjum?

Ważny wyrok, dotyczący tego zagadnienia wydał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 1 lutego 2018 r. (II GSK 4133/17).

W pierwszej kolejności Sąd stwierdził, że każdy z Wykonawców w konsorcjum ma różną wiedzę oraz doświadczenie i realizuje zlecenie na różnych etapach oraz różnym nakładem. To, że konsorcjum wykona zadanie, nie oznacza, że zadanie faktycznie wykonał dany Wykonawca. Sąd zauważył, że „każdy z Wykonawców w ramach konsorcjum realizuje przypisane mu zadania, nabywając doświadczenie w tym zakresie, a nie w zakresie zadań realizowanych przez innych Wykonawców”.

„Doświadczenie Wykonawcy należy postrzegać w kategoriach faktycznych a nie prawnych. Powyższe wynika z istoty art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP. Warunek udziału w postępowaniu o wykonanie zamówienia publicznego, dotyczący doświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP odnosi się do rzeczywistego zrealizowania przez Wykonawcę części lub całości zamówienia, a nie skutków prawnych powiązań wynikających z wcześniej zawartych przez Wykonawcę umów. Fakt solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum nie przekłada się na nabycie doświadczenia oczekiwanego przez Zamawiającego.” (II GSK 4133/17)

Konsorcjum a należyte wykonanie zadań przez Wykonawcę

W uzasadnieniu wyroku, Sąd zwrócił uwagę na nierównomierność oceny należytego wykonania zlecenia przez konsorcjum. W ocenie Sądu, jeżeli pozytywnie oceniono wykonanie zadania przez konsorcjum, w którym działał Wykonawca, nie determinuje to przyjęcia za właściwe, że dany Wykonawca wykonał swoje zadanie prawidłowo – z dochowaniem zasad należytej staranności.

Podsumowanie

Zgodnie z art. 141 PZP Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 PZP, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W ocenie Sądu, nie kreuje to jednak uprawnienia do powoływania się przez jednego członka konsorcjum na doświadczenie zdobyte przez innego konsorcjanta w trakcie wykonywania wspólnego zamówienia.

Gdyby uznać inaczej, Wykonawca, który wykonał 1% całego zamówienia, nabyłby doświadczenie, które dotyczyłoby całego zamówienia. Sąd jednoznacznie stwierdził, iż byłoby to aprobowanie fikcji.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa