21.11.2017

Kiedy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy…

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z prawem zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Jednocześnie należy pamiętać, że Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zastrzeżenia zrealizowania kluczowych części zamówienia (dotyczącego usług lub robót budowlanych), osobiście przez Wykonawcę.

Kwestia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy oraz dalszemu podwykonawcy została uregulowana w art. 143c PZP. Przepis przewiduje konsekwencje dla Wykonawcy, który nie zapłaci podwykonawcom należnego im wynagrodzenia.

Wykonawcy mają się czego obawiać

Gwarancje dotyczące zapłaty zaległego wynagrodzenia podwykonawcom dotyczą umów zaakceptowanych przez Zamawiającego (w przypadku robót budowlanych) lub umów przedłożonych Zamawiającemu (w przypadku dostaw lub usług). W takich przypadkach, jeżeli Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcy.

„Przepis art. 143c ust. 1 PZP wyznacza minimalny zakres ochrony, jaki Zamawiający zapewnia podwykonawcom. Z powyższego nie można jednak wywodzić zakazu wprowadzenia postanowienia umownego, które zwiększałoby tę ochronę.” (KIO 1477/16)

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Kiedy podwykonawcy należy się wynagrodzenie?

Należy jeszcze raz podkreślić, że wynagrodzenie od Zamawiającego przysługuje podwykonawcy tylko w zakresie należności, które powstały po zaakceptowaniu lub przedłożeniu umowy Zamawiającemu.

Dodatkowo, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należy się od Zamawiającego jedynie samo wynagrodzenie – z pominięciem wszelkich odsetek.

Wykonawca ma możliwość zgłoszenia uwag

Zanim Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy, musi umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (art. 143c ust. 4 PZP).

Wykonawca ryzykuje odstąpieniem od umowy

Zgodnie z art. 143c ust. 7 PZP, wielokrotne dokonywanie przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ta sama sytuacja może mieć miejsce w przypadku dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa