19.10.2016

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w formie elektronicznej

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 10a, który został dodany do ustawy Prawo zamówień publicznych, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej!

 

Zakres komunikacji

Za pomocą komunikacji elektronicznej Wykonawcy mają składać m.in. oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia (w tym oświadczenia składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). Zgodnie z art. 2 pkt 17 PZP oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dokumenty te można przesłać chociażby pocztą elektroniczną lub faksem.

W konsekwencji, pod rygorem nieważności oferty, Wykonawca sporządza dokumenty w postaci elektronicznej i podpisuje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (zgodnie z art. 10a ust. 5 PZP).

Wyjątkowo, Zamawiający może odstąpić od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. Może to mieć miejsce z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, wymóg przedstawienia modelu fizycznego czy też ochronę informacji wrażliwych (art. 10c PZP).

 

Okres przejściowy, aż do 2017/2018 roku

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi dodanie art. 10a i następnych do ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej zostaje przesunięty do 18 kwietnia 2017 r. w przypadku Zamawiających Centralnych oraz do 18 października 2018 r. dla pozostałych Zamawiających.

W okresie przejściowym obok środków komunikacji elektronicznej, dokumentację można przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego oraz faksu, składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa