13.04.2023

Niejednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Ustalone kryteria oceny ofert muszą pozwolić na przeprowadzenie obiektywnego procesu oceny każdej oferty – orzekła Krajowa izba Odwoławcza w wyroku z 4 lutego 2022 r. (KIO 137/22). Jak wskazała KIO, kryteria te muszą pozwalać na porównanie złożonych ofert, a wynik tego porównania ma jednoznacznie wskazywać, która oferta jest lepsza i bardziej realizuje cel zamówienia.

Jasno wynika z tego, że niejednoznaczność opisu przesłanek kryteriów oceny ofert w ramach prowadzonego postępowania może być uznana za wadę takiego postępowania. Stanowi również negatywną przesłankę udziału w postępowaniu dla Wykonawców.

Ocena obiektywna, nie ma dowolności w ocenie

Sposób oceny w ramach przyjętej metodologii nie może mieć charakteru subiektywnego – tj. nie może prowadzić do subiektywnej oceny Zamawiającego, którą propozycję z ofert uznać za korzystniejszą. Nie może istnieć dowolność przy ustalaniu rankingu ofert.

W omawianej sprawie, za niejednoznacznością opisu kryteriów dla Izby przemawiał fakt, że strony złożyły kilka opinii prywatnych z zakresu językoznawstwa, które dowodziły poprawności lub wadliwości konstrukcji kryteriów oceny. Każda z tych opinii prezentowała inne wnioski, bazując na tych samych zapisach SWZ. Już tylko ta okoliczność dowodzi niejednoznaczności zapisów SWZ. 

Nie byłoby wątpliwości, gdyby organizator użył sformułowań precyzyjniejszych np. do 6 godzin włącznie albo powyżej 6 godzin, co Izba odczytuje jako wyraz braku precyzji elementów SWZ odnoszących się do metodologii kryteriów oceny ofert. 

W ocenie składu orzekającego Izby już tylko znajomość podstawowych zasad logicznego rozbioru zdania, którą nabywa się w ramach nauki w szkole podstawowej daje sygnał do oceny ustalonych w SWZ kryteriów oceny jako niejednoznacznych. Jeżeli ustalone kryteria oceny pozwalają na zakwalifikowanie zadeklarowanego czasu reakcji do dwóch różnych zbiorów, to kryterium takie nie prowadzi do wyboru oferty najkorzystniejszej. Ani Zamawiający ani Przystępujący nie zaprzeczyli tezie, że wyrażenie „6 godzin” nie wchodzi w zakres drugiego podzbioru ustalonych kryteriów.

Niejednoznaczność kryteriów to wada nieusuwalna

Tego rodzaju stwierdzona wada postępowania na obecnym jego etapie nie może zostać usunięta choćby przez zmianę brzmienia kryteriów SWZ, czy też ich doprecyzowanie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego i Wykonawców. Oferty zostały już w postępowaniu złożone, a więc niemożliwa jest zmiana treści SWZ.

Wada ta ma charakter nieusuwalny. Niewątpliwie taka sytuacja ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa