07.10.2019

Nieprzedłużenie terminu składania ofert

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą z 12 kwietnia 2019 r. (sygn. akt KIO 551/19) rozstrzygana była kwestia zasadności zarzutów dotyczących niedopełnienia przez Zamawiającego obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Zmiany w ogłoszeniu o zamówienie

Z art. 12a ust. 1 PZP wynika, że w razie zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający ma obowiązek przedłużenia terminu składania ofert tylko jeśli zmiana ogłoszenia spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w ofertach. Długość przedłużenia zależy od okoliczności danej sytuacji i powinna być wystarczająca, aby wprowadzić zmiany w ofercie.

Jeżeli zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu jest istotna, to Zamawiający ma obowiązek przedłużyć termin składania ofert. Długość przedłużenia powinna uwzględniać czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, przy czym czas ten nie może być krótszy niż 15 dni licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (art. 12a ust. 2 PZP).

Istota postępowania przed KIO

Rozstrzygając zarzuty Odwołującego, Krajowa Izba Odwoławcza musiała dokonać oceny stanu faktycznego w zakresie:

  1. Czy zmiana ogłoszenia dokonana przez Zamawiającego miała charakter istotny?
  2. Czy zmiana ogłoszenia dokonana przez Zamawiającego wymagała zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach?

Zebrany przez KIO materiał dowodowy wykazał, iż Zamawiający nie dokonał zmiany istotnej, która wymagałaby zapewnienia dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Tym samym oddalił odwołanie.

Ciekawostka

Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygnęła kwestię interesu Odwołującego w uzyskaniu zamówienia i prawa do złożenia odwołania do KIO.

Zdaniem Izby, „jeżeli na etapie dokonywania przez Zamawiającego w SIWZ modyfikacji ogłoszenia i SIWZ sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny a także nieprzedłużenie terminu składania ofert, uniemożliwia lub utrudnia Wykonawcy złożenie oferty i uzyskanie zamówienia i godzi w interes Wykonawcy w uzyskaniu danego zamówienia, a w konsekwencji taki opis prowadzi do powstania szkody po stronie tego Wykonawcy w postaci utraty korzyści, z jakimi wiązać się może uzyskanie zamówienia to wyczerpuje to dyspozycję art. 179 ust. 1 PZP”. Wykonawca spełniający te okoliczności może złożyć odwołanie do KIO!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa