08.11.2022

Nieuprawnione rozszerzenie podstawy prawnej i faktycznej zarzutu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyrok KIO 1575/22, który zapadł 30 czerwca 2022 r., dotyczył zarzutu zaniechania odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Przystępującego. Zarzut Odwołującego został uwzględniony przez Zamawiającego i w tym zakresie Przystępujący nie wniósł sprzeciwu 

Odtajnienie zastrzeżonych informacji jest czynnością Zamawiającego, która pozwala Wykonawcy na zapoznanie się z dokumentami zastrzeżonymi przez innego Wykonawcę i stanowi samodzielną podstawę do skorzystania przez niego ze środków ochrony prawnej.

Izba orzeka na podstawie zarzutów zawartych w odwołaniu

Izba jest uprawniona do oceny prawidłowości zachowania Zamawiającego jedynie przez pryzmat sprecyzowanych w odwołaniu okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie.

Oznacza to, że kwestionowanie wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Przystępującego – w taki sposób, jak uczynił to Odwołujący – a więc przez pryzmat treści odtajnionego dokumentu nie może mieć miejsca. Takie działanie stanowi bowiem nieuprawnione rozszerzenie zarzutu (jego podstawy prawnej i faktycznej).

Art. 555 PZP stanowi, że Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Nie jest więc możliwe podniesienie nowych zarzutów, ani też rozszerzenie podstawy faktycznej zarzutów, w tym także na rozprawie, a więc po upływie terminu na wniesienie odwołania.

Podsumowanie

Postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu odwołania dotyczącego naruszenia art. 18 ust. 1-3 PZP poprzez zaniechanie przez Zamawiającego odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Wykonawcę zostało umorzone na podstawie art. 522 ust. 4 PZP.

Nie potwierdziły się także zarzuty, że cena zaoferowana przez Wykonawcę jest niezgodna z warunkami zamówienia, a jego oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji. Z tego wynikł brak zasadności zarzutu rażąco niskiej ceny. Ponadto odwołujący, poza postawieniem zarzutów, nie przedstawił żadnych argumentów wskazujących na ich zasadność.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Groupod lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa