10.03.2020

Niezłożenie wymaganego formularza, a informacje z otwarcia ofert

Krajowa Izba Odwoławcza, 19 grudnia 2019 r. rozpatrywała odwołanie w sprawie obniżonej punktacji Odwołującego. Kwestionował on decyzję Zamawiającego o wyborze oferty droższej, mimo iż oferta Odwołującego była korzystniejsza cenowo oraz spełniała wszystkie kryteria pozacenowe.

Odwołujący podnosił, że podczas procedury otwarcia ofert Zamawiający podał publicznie oświadczenie Odwołującego o spełnianiu kwestionowanego kryterium doświadczenia. Zdaniem Odwołującego, powinno być to wiążące przy ocenie ofert.

Zamawiający natomiast twierdził, że Odwołujący nie spełnił jednego z pozacenowych kryteriów oceny ofert i z tego powodu otrzymał za nie zero punktów.

KIO: formularz nie był niezbędny, jednak jego brak skutkuje nieprzyznaniem punktacji

W ocenie KIO, Zamawiający jednoznacznie pouczył Wykonawców w SIWZ, że wymagany formularz (dotyczący spełnienia jednego z kryteriów oceny ofert) nie należy do dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Tym samym, nie jest to dokument składany na wezwanie Zamawiającego – nie jest to dokument potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu ani dokument potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Zdaniem KIO należy wskazać, że powyższy formularz nie był dokumentem bezwzględnie wymaganym w ofercie. Zatem niezłożenie tego dokumentu nie skutkowało odrzuceniem oferty, a jedynie nieprzyznaniem punktacji, dlatego też nie musiał on być wymieniony w SIWZ, jako składający się na ofertę.

Odnosząc się do zarzutu Odwołującego, co do oświadczenia Zamawiającego przedstawionego na otwarciu ofert, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że w ramach otwarcia ofert Zamawiający odczytuje jedynie informacje podane w ofercie, podlegające ocenie w postępowaniu w ramach badania i oceny ofert.

W wyniku badania i oceny ofert, ostatecznie może ulec zmianie zarówno wysokość ceny oferty – na skutek poprawy omyłek, jak również pozostałe dane, które podlegały odczytaniu w ramach otwarcia ofert.

Zatem fakt odczytania przez Zamawiającego informacji z oferty Odwołującego nie przesądza o tym, że powyższa informacja przez jej odczytanie staje się ostateczna. Podlega ona badaniu i weryfikacji przez Zamawiającego na podstawie szczegółowych informacji zawartych w formularzach.

Podsumowanie

KIO uznała, że niezłożenie przez Odwołującego wymaganego wraz z ofertą formularza, zobowiązało Zamawiającego do przyznania mu w tym kryterium zera punktów.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi