25.02.2020

Niezgodność oferty z SIWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W wyroku z 15 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała kwestię obligatoryjnej przesłanki odrzucenia oferty w przypadku niezgodności z SIWZ (KIO 1929/19).

W ocenie Izby, gdy zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu oferty nie odpowiada ukształtowanym przez Zamawiającego wymaganiom, zachodzi niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To zaś stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jak podkreślił skład orzekający KIO, niezgodność treści oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny.

Pamiętać należy, że na Zamawiającym spoczywa obowiązek poprawienia oferty, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. Jak czytamy w przepisie, Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zdaniem KIO, dla zastosowania obligatoryjnej przesłanki odrzucenia oferty, niezgodność dotyczyć powinna sfery merytorycznej zobowiązania:

  1. określonego w dokumentacji postępowania,
  2. zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę.

Ponadto, może ona polegać na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ, co do treści oferty, a nie co do jej formy.

Jak podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w art. 89 ust. 1 PZP, Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę na każdym etapie postępowania. W szczególności podstawa do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP) może zmaterializować się po przeprowadzonej na kolejnym etapie postępowania weryfikacji spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań Zamawiającego, która następuje na podstawie złożonych na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 PZP oświadczeń lub dokumentów (tzw. dokumentów przedmiotowych).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa