21.10.2019

Nowa ustawa PZP podpisana przez Prezydenta

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Po 15 latach obowiązywania, ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. doczekała się swojej następczyni. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, 14 października 2019 r. podpisał nową ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Obydwa dokumenty datowane są na 11 września 2019 r.

Warto przypomnieć, że ustawa PZP z 2004 r. była jednym z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych w Polsce – aż ponad 70 razy!

Wejście w życie

Ustawa PZP z 11 września 2019 r. będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Zatem Zamawiający i Wykonawcy mają ponad 14 miesięcy, aby przygotować się do stosowania nowych przepisów.

Nowe przepisy

Na nową ustawę warto również zwrócić uwagę z perspektywy legislacyjnej. Jest to akt prawny, który liczy aż 623 artykuły i w sposób drobiazgowy określa warunki udzielania zamówień publicznych w Polsce.

Na uwagę zasługują w szczególności przepisy w których przewidziano:

  1. Zwiększenie znaczenia dialogu Zamawiającego z Wykonawcą;
  2. Uproszczenie zasad kwalifikacji Wykonawców:

a) uproszczenie warunków udziału w postępowaniu oraz

a) ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

  1. Wprowadzenie podstawowej procedury uproszczonej w zamówieniach;
  2. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego poprzez:

a) określenie zasad kształtowania umów,

b) wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych,

c) określenie obowiązkowych postanowień umownych oraz

d) wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

  1. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO poprzez:

a)  obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO i

b) wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

  1. Wprowadzenie postępowania mediacyjnego lub innego polubownego rozwiązania sporu, w celu zawarcia ugody przez Zamawiającego i Wykonawcę, rozwiązującej spór dotyczący realizacji umowy o zamówienie publiczne – Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski

Dobrze, że po 15 latach mamy nowy akt prawny, który szczegółowo odnosi się do zagadnień dotyczących zamówień publicznych. Tak drobiazgowa regulacja pomoże uczestnikom rynku zamówień publicznych w bezpiecznym realizowaniu zamówień publicznych.

KIO24.ORG i Szołajski Legal Group będą aktywnie wspierać uczestników rynku zamówień publicznych poprzez prowadzenie szkoleń i udział w konferencjach tematycznych. Razem dobrze przygotujemy się do wejścia w życie nowych przepisów.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa