03.02.2020

Objęcie tajemnicą wykazu osób

Odwołanie dotyczące skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wobec wykazu osób składanego wraz z ofertą, Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała 14 listopada 2019 r. (sygn. akt KIO 2189/19).

W rzeczonej sprawie, Wykonawca zastrzegł wykaz osób przewidzianych do realizacji usługi jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadniał, że osoby te mogą być w obszarze „niezdrowego zainteresowania konkurencji” i obawiał się możliwości ich „podkupywania”.

Wskazywał także, że w innym postępowaniu pod biuro Wykonawcy, który przegrał postępowanie podrzucane były ulotki z ofertami pracy.

Odwołujący wniósł do KIO o nakazanie Zamawiającemu odtajnienia całości informacji zawartych wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia przez wybranego Wykonawcę.

Stanowisko KIO

Krajowa Izba Odwoławcza negatywnie oceniła przedstawione przez Wykonawcę zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Wskazała przy tym, że deklaracja Wykonawcy o spełnianiu przesłanek do zastrzeżenia tajemnicy, przytoczenie fragmentów uzasadnień orzeczeń sądowych i orzeczeń KIO, nie może być uznane przez Zamawiającego za wykazanie zasadności zastrzeżenia.

Zdaniem KIO zastrzeżenie nie było zasadne, albowiem przepływ pracowników w ramach danej branży jest zjawiskiem naturalnym na rynku pracy. Zatem opisane przez Przystępującego próby pozyskania jego pracowników przez innego pracodawcę, nie mogą same w sobie przesądzać o zasadności zastrzeżenia wykazu jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

W ocenie KIO, wskazane przez Wykonawcę „podrzucanie ulotek" z ofertami pracy nie może usprawiedliwiać odstąpienia od zasady jawności postępowania i zastrzeżenie wykazu jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wnioski

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa winno odnosić się do konkretnego, zastrzeżonego dokumentu i informacji w nim zawartych wraz z wykazaniem merytorycznym zastrzeżenia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO