01.07.2019

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych

Zamawiający jest gospodarzem postępowania i to jego obowiązkiem jest sformułowanie postanowień ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z przepisami zamówień publicznych – w tym z zasadami wynikającymi z art. 7 ust. 1 PZP. Stanowisko takie zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale podjętej 24 kwietnia 2019 r. (sygn. akt KIO/KU 27/19).

Izba oceniła, że nie czyni zadość tym zasadom brak poinformowania Wykonawców o wyłączeniu stosowania niektórych z obligatoryjnych podstaw wykluczenia przywołanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Powoływanie się w tym zakresie na prymat przepisów PZP nad treścią dokumentacji postępowania w przypadku powstania rozbieżności jest niewłaściwe.

„Zasada przejrzystości i równego traktowania obowiązujące we wszystkich przetargach publicznych, które wymagają tego, by warunki materialne i formalne dotyczące udziału w przetargu były jasno z góry określone i podane do publicznej wiadomości. Zwłaszcza w zakresie obowiązków ciążących na oferentach, tak aby mogli oni dokładnie zapoznać się z wymogami przetargu oraz mieć pewność, że takie same wymogi obowiązują wszystkich konkurentów.” (KIO/KU 27/19)

Podsumowanie

Po raz kolejny Krajowa Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, że podstawy wykluczenia Wykonawców powinny być określone przez Zamawiającego w dokumentacji w sposób jasny i dokładny.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi