27.03.2018

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W art. 36 b ust. 1 PZP sformułowano prawo Zamawiającego do żądania wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zlecając realizację części zamówienia, Wykonawca ma obowiązek podania firm podwykonawców.

Ten, jak się wydaje, jednoznaczny przepis wzbudził poważne wątpliwości interpretacyjne. Kwestia obowiązku wskazywania konkretnych podwykonawców w ofercie jest bardzo istotna dla Wykonawców, ponieważ niewłaściwe spełnienie tego obowiązku może prowadzić do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

Interpretacje

Na etapie składania oferty Wykonawcy wiedzą, że będą korzystać z podwykonawców, często jednak nie są w stanie określić zakresu zamówienia, który zostanie im powierzony. Tym bardziej, na etapie składania oferty, Wykonawca ma problem ze wskazaniem nazw konkretnych podwykonawców.

Aż do przełomowego orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, w przypadku braku wskazania firm podwykonawców, Zamawiający odrzucali oferty Wykonawców.

Orzeczenie KIO

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 13 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 192/17) wskazała, że w przepisie art. 36b ust. 1 PZP ustawodawca posługuje się pojęciem „zamiaru”. Wskazywałoby to, że Wykonawca ma podać na etapie składania oferty nazwy proponowanych podwykonawców, które są mu na daną chwilę znane.

Zdaniem Izby, skoro brzmienie tego przepisu nie odnosi wyłącznie do etapu oceny oraz wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, to nie można wobec Wykonawcy, który nie podał wyczerpującej listy firm podwykonawców wyciągać negatywnych konsekwencji w postaci odrzucenia jego oferty.

Takie stanowisko zajął też skład orzekający KIO w wyroku z 24 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 242/17) podkreślając, że wymóg podania podwykonawców nie jest tak bezwzględny, jak to wynika bezpośrednio z jego brzmienia. Musi być interpretowany w kontekście innych przepisów.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa