16.01.2023

Odwołanie od wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyrok KIO 1142/22 z 25 maja 2022 r. dotyczył kwestionowania okoliczności stanowiących uzasadnienie czynności, od której zostało wniesione odwołanie, gdy uzasadniały one wcześniejsze czynności Zamawiającego.

W opisywanej sytuacji Odwołujący wniósł odwołanie na czynność odrzucenia jego oferty. Zgodnie z treścią orzeczenia nie ma podstaw do przyjęcia, że przepisy prawa zamówień publicznych nie pozwalają wówczas na kwestionowanie okoliczności stanowiących uzasadnienie tej czynności. Nawet, jeżeli stanowiły one uzasadnienie wcześniejszej czynności Zamawiającego

Z przepisów PZP nie wynika także, że czynność wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych (którą Zamawiający może z własnej inicjatywy unieważnić), a tym bardziej jej uzasadnienie, są „wiążące” dla Wykonawcy czy dla Zamawiającego. Niewniesienie odwołania na tę czynność powoduje, że podmiotowe środki dowodowe złożone przed jej dokonaniem przestają mieć znaczenie, a ich złożenie staje się „niebyłe” (a zatem, że Zamawiający nie dokonuje badania i oceny tychże środków).

Obowiązek oceny oferty według ustanowionych w SWZ warunków

W ocenie Izby wymaga wskazania, że w PZP odrębnie uregulowano obowiązek odrzucenia oferty, jeżeli została ona złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu – art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP. Odrębny przepis natomiast dotyczy oferty Wykonawcy, który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu – w art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c PZP.

 Podzielając stanowisko wyrażone w wyroku KIO 2264/21 „obowiązkiem Zamawiającego jest ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu ściśle według tego, jaki warunek został ustanowiony. Tak Zamawiający jak i Wykonawcy są związani ustanowionymi przez Zamawiającego postanowieniami SWZ warunkami i wymogami”.

Konsekwencją uznania za zasadny zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP było również uznanie za zasadny zarzutu naruszenia zasad wyboru najkorzystniejszej oferty.

Podsumowanie

W sytuacji, gdy Zamawiający bezpodstawnie odrzucił ofertę Odwołującego, a oferta Odwołującego powinna podlegać badaniu i ocenie, czynność wyboru oferty Przystępującego jako dokonana przed prawidłowym zbadaniem i ocenieniem wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, musi być uznana za dokonaną z naruszeniem w/w przepisów PZP.

Wezwanie do uzupełnienia czy wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych powinno być precyzyjne i kompletne. Treść pisma stanowiącego wezwanie do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych spełniała te wymagania. Jednoznacznie wskazano w nim, że Odwołujący ma uzupełnić podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej do wykonania zamówienia określonego w rozdziale VIII pkt 3 ppkt 1 SWZ.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa