19.07.2022

Ograniczenie zasady jawności postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jedną z podstawowych zasad w systemie zamówień publicznych. Ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie. Jak stwierdziła Izba w wyroku KIO 29/22 z 2 lutego 2022 r., przypadki te nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

Tajemnicę przedsiębiorstwa trzeba udowodnić

Na początku Izba wskazała, że aby uznać zasadność zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany wykazać łącznie wystąpienie przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy czym Wykonawca winien nie tylko wyjaśnić, ale także udowodnić ziszczenie się poszczególnych przesłanek, warunkujących uznanie danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Powyższe udowodnienie jest o tyle istotne, że Izba nie może z urzędu doszukiwać się w składanych przez Wykonawcę wyjaśnieniach podstaw spełnienia łącznie przesłanek uprawniających do zastrzeżenia danej informacji. Ciężar wykazania konieczności udzielenia takiej ochrony przepisy PZP w sposób wyraźny nałożyły na Wykonawcę. Niewywiązanie się z wykazania tajemnicy należy uznać za jednoznaczne z koniecznością ujawnienia złożonych informacji. Tym samym informacje przedłożone przez Wykonawcę mogą pozostać niejawne tylko w takim zakresie, w jakim Wykonawca wywiązał się z ciężaru wykazania ich niejawnego charakteru.

Wartość gospodarcza utajnianych informacji

Istotną cechą informacji, która pozwala na jej utajnienie jest jej wartość gospodarcza. KIO wskazała, że o wartości gospodarczej zastrzeganych informacji nie może świadczyć fakt ponoszenia kosztów dotyczących przygotowania oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Gdyby takie koszty stanowiły wartość gospodarczą informacji to zasadą byłaby niejawność postępowania.

Udział w każdym zamówieniu wiąże się bowiem dla Wykonawcy z określonym nakładem osobowym i wymiernym kosztem, koniecznym do poniesienia w związku z przygotowaniem dokumentów, oceną doświadczenia posiadanej kadry i jej właściwym doborem. Dlatego też Izba wskazała, że wartość gospodarczą może stanowić jedynie taki zbiór danych dotyczących Wykonawcy, który może być przez niego wykorzystany w przyszłości, nie zaś wyłącznie raz.

Podsumowanie

Ciężar wykazania, że konkretna informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i powinna zostać zatajona spoczywa na Wykonawcy. Przedłożone informacje mogą pozostać niejawne tylko w zakresie, w jakim Wykonawca wywiązał się z ciężaru wykazania ich niejawnego charakteru.

Zespół kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy także w Twojej sprawie. Zapraszamy do kontaktu!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa