13.11.2018

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 190 ust. 3 PZP dopuszczalne jest powołanie biegłego w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Opinia biegłego to rodzaj dowodu w postępowaniu.

Podstawę prawną powołania biegłego sądowego przez KIO zawiera w art. 190 ust. 4 PZP. Izba powołuje biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych.

W przypadku dopuszczenia przez KIO dowodu z opinii biegłego, skład orzekający powołuje biegłego i określa przedmiot opinii oraz odracza rozprawę do czasu sporządzenia opinii.

Biegły nie ustala stanu faktycznego sprawy!

W tej sprawie zapadło ciekawe orzeczenie KIO z 27 sierpnia 2018 r. (sygn. akt KIO 904/18, KIO 911/18), w którym Izba wskazała, iż do kompetencji biegłego nie wchodzi rozstrzyganie zagadnień prawnych. Zadaniem biegłego jest naświetlenie wyjaśnianych okoliczności z punktu widzenia wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału sprawy.

Jak wskazuje dalej KIO celem biegłego nie jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, lecz naświetlenie i wyjaśnienie przez sąd okoliczności z punktu widzenia posiadanych przez biegłego wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału sprawy (wyrok SN z 11 lipca 1969 r., sygn. akt I CR 140/69).

Przekroczenie urawnień nie dyskwalifikuje opinii w całości

KIO podniosła również, iż samo przekroczenie przez biegłego zakresu powierzonego mu zadania nie dyskwalifikuje w całości jego wypowiedzi i nie pozbawia charakteru środka dowodowego tych jego twierdzeń, do wyjaśnienia których został powołany i które wymagały wiadomości specjalnych (wyrok SN z 17 stycznia 1967 r., sygn. akt I PR 355/67).

Za przedstawionym orzecznictwem Sądu Najwyższego KIO zwraca uwagę, że jeśli biegły z przekroczeniem granic swoich kompetencji – obok wypowiedzi w kwestiach wymagających wiadomości specjalnych – zamieści w opinii także sugestie, co do sposobu rozstrzygnięcia kwestii prawnych, sąd powinien je pominąć. Nie dyskwalifikuje to jednak całości opinii biegłego. Opinia biegłego podlega, jak inne dowody, ocenie według art. 233 § 1 k.p.c. (wyrok Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2011 r., sygn. akt III UK 3/11).

Podsumowanie

Opinia biegłego w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą może być bardzo pomocnym dowodem pozwalającym na rozstrzygnięcie sprawy. Korzystanie z tego dowodu jest wskazane, gdy ustalenie stanu faktycznego wymaga wiadomości specjalnych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa