16.07.2018

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

Dialog konkurencyjny, jako jeden z trybów udzielenia zamówienia był już przedmiotem mojego artykułu (znajdziesz go tutaj).

Dzisiaj chciałbym powrócić do tego tematu, ponieważ trafiłem na ciekawe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z 23 lutego 2018 r. (sygn. akt KIO 241/2018).

Czym jest dialog konkurencyjny?

Tytułem wstępu warto przypomnieć, że dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający prowadzi dialog z wybranymi przez siebie Wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Dialog konkurencyjny to postępowanie odkrywcze!

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała w wyroku, że we wstępnej fazie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego nie można naruszyć art. 29 PZP, gdyż przepis ten nie znajduje w tym momencie zastosowania.

Co ważne, Izba podkreśliła, że na etapie publikacji ogłoszenia o zamówieniu i zaproszenia do dialogu, Zamawiający nie jest zobligowany do jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia.

„Dialog konkurencyjny jest postępowaniem odkrywczym, które jest ukierunkowane na uzyskanie przez Zamawiającego wiedzy na temat rozwiązań dostępnych na rynku i wyboru najlepszego z nich, co oznacza, że wymagania ustawy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, charakterystyczne dla podstawowych trybów przetargowych, nie są możliwe do zastosowania na wstępnym etapie tej procedury.” (KIO 241/2018)

Podsumowanie

KIO przypomniała, że decydując się na wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, Zamawiający „jest zobowiązany jedynie do opisania swoich potrzeb i wymagań”.

Należy pamiętać, że dialog konkurencyjny w zasadniczy sposób różni się np. od postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Dlatego też należy uważnie czytać przepisy i mieć świadomość różnic występujących pomiędzy tymi trybami.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO