12.10.2016

Opozycja przeciw przystąpieniu

Zgodnie z art. 185 ust. 4 PZP, zarówno Zamawiający jak i Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy. Termin na zgłoszenie opozycji upływa z chwilą otwarcia rozprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zazwyczaj opozycje zgłaszane są podczas posiedzenia poprzedzającego rozprawę. KIO rozstrzyga opozycję poprzez jej uwzględnienie lub oddalenie.

 

Co musi wykazać Przystępujący?

Wnosząc opozycję, Zamawiający i Odwołujący uprawdopodobniają, iż Przystępujący nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. Przystępujący bowiem, już na etapie wnoszenia przystąpienia, miał obowiązek wykazać swój interes w rozstrzygnięciu na korzyść strony, po której bierze udział w postępowaniu odwoławczym.

W przypadku zgłoszenia opozycji Przystępujący musi być przygotowany do złożenia szczegółowego stanowiska uzasadniającego swój interes.

Interesem Przystępującego jest określona korzyść: zwiększenie szansy na uzyskanie zamówienia objętego danym postępowaniem. Interesem jest również zapobiegnięcie określonemu uszczerbkowi, w postaci zmniejszenia albo pozbawienia Przystępującego szansy na uzyskanie zamówienia objętego danym postępowaniem.

 

Rozstrzygnięcie opozycji

KIO rozstrzyga opozycję postanowieniem o jej uwzględnieniu lub oddaleniu. Postanowienie takie może być wydane również na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron.

Bardzo ważnym jest fakt, iż na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO