21.01.2020

OPZ ma wynikać z obiektywnych potrzeb Zamawiającego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W wyroku z 26 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza po raz kolejny potwierdziła, że Zamawiający ma prawo przygotować opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zgodnie ze swoimi obiektywnie uzasadnionymi potrzebami (sygn. akt KIO 2291/19).

Zakres sporu przed KIO

Odwołujący kwestionował zapis opisu przedmiotu zamówienia mówiący o tym, że Zamawiający może zwrócić się do niezależnego eksperta, aby zweryfikować wykonywane zamówienie. Jak czytamy w spornym puncie OPZ: „jeśli Zamawiający uzna, że oszacowanie pracochłonności lub przedstawiony harmonogram realizacji zlecenia przedstawione przez Wykonawcę jest nieprawidłowe, może zwrócić się o opinię do niezależnego eksperta z dziedziny IT (np. osoba wpisana na listę biegłych sądowych, Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji). W przypadku gdy opinia eksperta potwierdzi nieprawidłowość stanowiska Wykonawcy, Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wykonania zlecenia zgodnie z rekomendacją eksperta w zakresie maksymalnej pracochłonności albo wykonalności zlecenia. Dodatkowo, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę pokryciem kosztów wykonania ekspertyzy, które mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania opinii.”

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie zasady jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Takie stanowisko uznał również za nieuzasadnione uprzywilejowanie Zamawiającego, jako strony zawieranej umowy o udzielenie zamówienia.

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wskazywał, iż kwestionowany zapis OPZ jest wynikiem jego dotychczasowych doświadczeń podczas zawieranych umów z Wykonawcami. Nadużywania oraz manipulacja cenowa zleceń przez niektórych Wykonawców naraziły Zamawiającego na konieczność przepłacania za świadczone usługi.

Stanowisko KIO

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, Zamawiający jest uprawniony do weryfikowania wykonywanego zamówienia, w tym dokonanej wyceny, które wedle jego opinii są przygotowane z nienależytą starannością.

Zamawiający ma także prawo do wprowadzenia regulacji, które zapewnią zabezpieczenie prawidłowej realizacji zamówienia; w tym powołanie niezależnego eksperta, który dokona oszacowania pracochłonności lub przedstawionego harmonogramu.

Ponadto Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że sporne postanowienie zostało sformułowane jako uprawnienie Zamawiającego. Zatem Zamawiający nie ma obowiązku zlecenia wykonania zamówienia zgodnie z rekomendacją eksperta („Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wykonania zlecenia zgodnie z rekomendacją eksperta w zakresie pracochłonności albo wykonalności zlecenia”).

Wnioski

Krajowa Izba Odwoławcza ponownie potwierdziła, iż Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może opierać OPZ na swoich obiektywnie uzasadnionych potrzebach.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa