12.12.2017

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu

Nowy przepis ustawy Prawo zamówień publicznych sformułowany w art. 36ba, a dodany nowelizacją z czerwca 2016 r., uprawnia Zamawiającego do wezwania Wykonawcy do przedłożenia Oświadczenia, że zgłoszony podwykonawca nie podlega wykluczeniu. Warto podkreślić, że przepis ten dotyczy podwykonawców zgłaszanych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

Wezwanie uprawnieniem Zamawiającego

Przepis art. 36ba PZP formułuje uprawnienie Zamawiającego. Nie jest to obowiązek i wezwanie Wykonawcy do przedłożenia Oświadczenia ma charakter fakultatywny.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczy wyłącznie podwykonawców, którzy nie są podmiotami udostępniającymi swoich zasobów Wykonawcy.

Wezwanie może dotyczyć także dalszych podwykonawców, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w SIWZ.

Zakres wezwania

Przygotowując wezwanie, Zamawiający określa zakres w jakim ma być złożone oświadczenie Wykonawcy oraz wskazuje jakie dokumenty mają zostać złożone przez Wykonawcę wraz z Oświadczeniem.

Już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wpisuje do projektu umowy warunki dotyczące weryfikacji podwykonawców oraz sankcje w przypadku braku stosownego Oświadczenia Wykonawcy i dokumentów.

Najczęstszą sankcją za nieprzedłożenie Oświadczenia i dokumentów dotyczących podwykonawcy jest niedopuszczenie tego podwykonawcy przez Zamawiającego do udziału w wykonywaniu umowy z Wykonawcą.

Oświadczenie Wykonawcy

Chcąc korzystać z podwykonawców, Wykonawca winien przygotować się na złożenie stosownego Oświadczenia. Należy mieć również na uwadze, że konieczne jest złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających fakt niepodlegania wykluczeniu podwykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO