19.03.2019

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Urząd Zamówień Publicznych przedstawił opinię nt. rozumienia pojęcia „łącznej wartości zmiany umowy” z art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP. W opinii odpowiedział także na pytanie, czy w tym pojęciu mieszczą się zmiany wartości umów dokonywane na podstawie innych przesłanek z art. 144 ust. 1 PZP.

Dopuszczalna zmiana umowy – wartość zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wyjątkiem  od tej zasady jest okoliczność, kiedy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Kwota ta także musi być mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo w przypadku zamówień na roboty budowlane – mniejsza od 15%.

Przepis ten doprecyzowano w art. 144 ust. 1d PZP. Jak czytamy, jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.

Opinia UZP

W opinii Urzędu Zamówień Publicznych zostało potwierdzone, iż każda z przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 1–6 PZP stanowi odrębną podstawę do zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ma zatem charakter samodzielny.

W związku z powyższym, zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych, przesłanka z art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP ma charakter autonomiczny względem innych przesłanek wymienionych w tym ustępie.

Mylące może być pojęcie „łącznych zmian”, o których mowa w tym przepisie. Należy je jednak  interpretować odnosząc się do pierwotnych kwot wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego, czy ich umownej waloryzacji.

Wnioski

Zatem zapamiętajmy, pojęcia „łącznej wartości umowy” nie można odnosić do innych przesłanek zmiany umowy zawartych w art. 144 ust. 1 PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa