29.10.2019

Poleganie na zasobach innych podmiotów a wezwanie do wyjaśnień

Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części – Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Jednakże, Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Chodzi w szczególności o przedstawienie zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Jaka relacja?

Wyrokiem z 10 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza zajęła się rozważeniem pytania, jak kształtuje się relacja między poleganiem na zasobach, a wezwaniem do wyjaśnień.

W ocenie KIO, Zamawiający musi ocenić przede wszystkim, czy polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami, w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego.

Dodatkowo, Zamawiający winien dokonać oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Nie można pominąć, że aby przejść do dokonania oceny, najpierw Zamawiający musi posiadać pełne dane do weryfikacji i jeżeli jakiś element jest dla Zamawiającego niejasny czy niejednoznaczny, należy go wpierw wyjaśnić.(KIO 1162/19)

Podsumowanie

Warto wskazać, że uprzednie ewentualne wezwanie do wyjaśnień jest z punktu widzenia prawidłowości postępowania niezbędne.

Jak zasadnie zwróciła uwagę Izba, w przeciwnym wypadku nie będzie to sprawdzenie i ocena sytuacji Wykonawcy, a w sposób w zasadzie losowy, przyjęcie przez Zamawiającego dowolnego wniosku spośród tych, które wydają mu się w jakiś sposób prawdopodobne.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO