09.12.2019

Potwierdzenie spełniania SIWZ przez oferowany przedmiot

Szczegółowość wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ oraz zasady dotyczące uzupełniania brakujących w ofercie dokumentów – to kwestie, które rozpatrywała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 30 września 2019 r. (KIO 1756/19).

Niezgodność z SIWZ

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przedmiot zamówienia musi być sprecyzowany w ofercie, przy czym zakres żądanych od Wykonawcy informacji określa Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nieprzedstawienie przez Wykonawcę informacji, zgodnie ze stopniem szczegółowości wymaganym przez Zamawiającego, może prowadzić do wniosku o niezgodność oferty z treścią SIWZ.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.

Jak podkreśliła KIO, zastosowanie tego przepisu wymaga wykazania, że określony element oświadczenia woli Wykonawcy nie odpowiada merytorycznym wymaganiom dotyczącym przedmiotu zamówienia wyrażonym w SIWZ.prz

Uzupełnienie dokumentów

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała po raz kolejny, że spełnianie przez oferowany przedmiot warunków zamówienia może być potwierdzone oświadczeniami i dokumentami. Składane są one na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 PZP. Do takich dokumentów należą np. karty katalogowe, które podlegają uzupełnieniu zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP.

Wnioski

Zamawiający ma prawo określać szczegółowe wymagania w SIWZ. W przypadku braku dokumentów, potwierdzających spełnianie tych wymagań, może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO