15.10.2019

PPK a wynagrodzenie Wykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawcy mogą zwrócić się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia za realizowane zamówienie, jeżeli musieli zawrzeć umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych pod warunkiem, że zwiększyły się ponoszone przez Wykonawców koszty przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych została zmieniona (25 czerwca 2019 r.) w zakresie przepisów przejściowych, zawartych w art. 135, a dotyczących możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zamówienia publicznego.

Unormowania zawarte w art. 135 ustawy dotyczą możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku z koniecznością zawarcia przez niego umów o prowadzenie PPK, wpływających na koszty realizacji zamówienia poprzez zawarcie stosownego porozumienia.

Uchylenie art. 135 ust. 4 niekorzystne dla Wykonawców

Warto przypomnieć, że art. 135 ust.4 uprawniał do rozwiązania umowy o zamówienie publiczne w przypadku braku porozumienia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie miesiąca od dnia zwrócenia się z wnioskiem przez Wykonawcę. Każda ze stron uzyskiwała uprawnienie do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku rozwiązanie umowy nie stanowiło nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.

Uchylenie przepisu, który chronił Wykonawców przed jednostronnym poniesieniem kosztów wprowadzenia PPK należy uznać za bardzo niekorzystne.

Wykonawcy będą musieli samodzielnie ponosić koszty PPK, gdy Zamawiający nie zgodzi się na podpisanie porozumienia. Nie będą mogli rozwiązać umowy z tego powodu. Takie działanie należy uznać za skrajnie faworyzujące Zamawiających.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa