03.03.2020

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Ciekawy wyrok w sprawie procedury wyjaśniania czy zaproponowana cena jest rażąco niska wydała Krajowa Izba Odwoławcza 24 grudnia 2019 r. (sygn. KIO 2454/19).

Izba rozstrzygała odwołanie jednego z Wykonawców (Odwołujący), który kwestionował brak odrzucenia przez Zamawiającego oferty zawierającej rażąco niską cenę.

Wykonawca ma wyjaśnić rażąco niską cenę

W ocenie KIO wystosowanie wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie występowania w jego ofercie ceny rażąco niskiej oznacza dla Wykonawcy obowiązek wykazania, że zaproponowana przez niego cena nie ma charakteru rażąco niskiej.

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wyczerpujących wyjaśnień. Wezwany powinien odnieść się kompleksowo do zaoferowanej ceny i szczegółowo wyjaśnić przyczyny, z których wynika poziom cenowy przez niego zaoferowany.

Wykonawca wszelkimi niezbędnymi środkami dostępnymi w danej sprawie i uzasadnionymi w konkretnym stanie faktycznym, powinien wykazać Zamawiającemu, że jego cena (lub koszt) nie jest rażąco niska, pomimo ziszczenia się określonych ustawowych przesłanek podejrzenia rażąco niskiej ceny w jego ofercie.

Odrzucenie oferty na podstawie wyjaśnień

Doniosłość wyjaśnień składanych przez Wykonawcę opiera się przede wszystkim na tym, że na podstawie ich treści, nie zaś na podstawie wiedzy własnej, Zamawiający powinien dokonać oceny czy oferta podlega odrzuceniu.

KIO podkreśla, że niezwykle istotnym jest, aby składane przez Wykonawcę wyjaśnienia nie miały charakteru ogólnego. Celem wyjaśnień jest przekonanie Zamawiającego, że podejrzenie dotyczące rażąco niskiej oferty Wykonawcy było nieuzasadnione.

Uwzględniając odwołanie KIO stwierdziła, iż zobowiązany Wykonawca nie sprostał obowiązkowi wykazania, że zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską.

Wyczerpujące, szczegółowe i rzetelne

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że złożone wyjaśnienia nie są wyczerpujące, szczegółowe i rzetelne a ogólnikowe, niespójne i nie rozwiewają wszystkich wątpliwości, które zrodziły się po stronie Zamawiającego.

W treści wyjaśnień brak jest szczegółowych informacji na temat tego, z czego wynika struktura zaoferowanej ceny a także informacji o tym, jaki poziom oszczędności Wykonawca osiągnął w zakresie konkretnych elementów cenotwórczych.

Podsumowanie

Obowiązkiem Wykonawcy wezwanego do złożenia wyjaśnień jest przedstawienie przekonywujących wyjaśnień oraz dowodów na potwierdzenie, że cena jego oferty została ustalona w sposób rzetelny i gwarantuje realizację całego zakresu objętego zamówieniem.

Kluczowym w ocenie KIO jest, że wyjaśnienia elementów mających wpływ na wysokość ceny muszą być konkretne, wyczerpujące i nie mogą pozostawiać jakichkolwiek wątpliwości, co do rzetelności kalkulacji ceny oferty.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zarzuty odwołania są uzasadnione co skutkowało nakazaniem Zamawiającemu odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie wykazał, że jego cena nie jest rażąco niska.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa