28.05.2018

Przedłużenie terminu składania ofert

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Na temat przedłużania terminu składania ofert pisaliśmy już tutaj. Warto jednak wiedzieć, że 16 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, w którym zajęła ciekawe stanowisko dotyczące uzasadnienia przedłużenia terminu (sygn. KIO 187/2018).

Stan faktyczny

W wyniku złożenia odwołania co do treści SIWZ, Zamawiający musiał uzupełnić dokumentację postępowania o stosowne rysunki techniczne w zakresie zamówienia na prace projektowe i budowlane realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Jednocześnie, z powodu dodania nowych dokumentów, wydłużył termin składania ofert o 2 dni.

Następnie – w wyniku rozpatrywanego przez KIO drugiego odwołania – Zamawiający wydłużył termin składania ofert o kolejne 14 dni. Jednakże i tym razem – zdaniem Odwołującego – był to zbyt krótki okres na przygotowanie zmienionej oferty.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i zmieniła termin składania ofert, wydłużając go o kolejne 45 dni.

Stanowisko KIO

Zdaniem KIO, w związku ze zmianą treści SIWZ, termin składania ofert powinien być przedłużony przez Zamawiającego o taki czas, który zapewni zachowanie w prowadzonym postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, przejrzystości i równego traktowania Wykonawców.

Oznacza to, że okres, o jaki przedłużony zostaje termin składania ofert, powinien zapewniać, że wszyscy potencjalni Wykonawcy będą dysponować wystarczającym czasem na:

- dokonanie analizy zmian SIWZ,

- analizy ich wpływu na dotychczas przyjęte w ramach przygotowywanych ofert założenia,

- analizy zakresu koniecznych zmian.

Jak wskazuje KIO, zgodnie z ww. zasadą, przedłużony termin składania ofert musi być wystarczająco długi, aby nie faworyzować żadnego z Wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa