15.09.2016

Przystąpienie do odwołania bez możliwości uzupełnienia zgłoszenia

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej stanowiskiem, niemożliwe jest uzupełnienie zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania odwoławczego.

Jak argumentuje KIO, Prawo zamówień publicznych nie zna instytucji wezwania do uzupełnienia braków zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania odwoławczego. Tylko w nielicznych wypadkach, np. niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, dopuszczalne jest uzupełnienie odwołania (art. 187 ust. 3-7 PZP).

W wyroku z 9 grudnia 2013 r. (KIO 2734/13) Izba potwierdziła, że przystąpienie nie spełniające wymogów nie może zostać uznane za skuteczne. Jako przykłady potencjalnych braków w przystąpieniu do odwołania KIO podała uchybienia co do formy lub terminu wniesienia.

Do poważnych braków formalnych KIO zalicza także brak wskazania strony, do której się przystępuje oraz interesu w uzyskaniu korzystnego dla strony, do której się przystępuje rozstrzygnięcia. Niemniej, uchybienia skutkujące nieskutecznością przystąpienia mogą być tak prozaiczne, jak nieprzekazanie kopii przystąpienia Zamawiającemu i Odwołującemu.

Brak możliwości uzupełnienia zgłoszenia to duże utrudnienie dla Przystępującego. Z tego względu warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika na każdym etapie przygotowania do postępowania przed KIO.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi