22.11.2016

Przystąpienie do postępowania a zwrot kosztów

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Stronom uczestniczącym w postępowaniu przysługuje prawo wnioskowania o zwrot kosztów w postępowaniu odwoławczym. Czy jednak Przystępujący mogą domagać się zwrotu kosztów na takich samych zasadach jak Zamawiający czy Odwołujący?

 

Uczestnik a strona – to nie to samo!

Stronami postępowania odwoławczego jest z jednej strony Zamawiający a z drugiej Odwołujący.

Jednak zgodnie z art. 185 ust. 3 PZP, Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się jego uczestnikami, nie stronami.

 

Warunki ewentualnego zwrotu kosztów

Kluczowe dla kwestii zwrotu kosztów postępowania jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. To z treści tego dokumentu wynika, że do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się uzasadnione koszty stron.

 

Kiedy Przystępującemu przysługuje zwrot kosztów?

Wyżej przywołane Rozporządzenie przewiduje dwie sytuacje, w których koszty zostaną zwrócone Przystępującemu. Uwarunkowane jest to jednak obowiązkiem przystąpienia do postępowania po stronie Zamawiającego i wniesieniem sprzeciwu.

Koszty zostaną zwrócone Przystępującemu na podstawie odpowiednich rachunków, które obejmować mogą przede wszystkim koszty dojazdu czy wynagrodzenie pełnomocników (które nie może być wyższe niż 3.600,00 zł).

W pierwszej kolejności Krajowa Izba Odwoławcza zasądzi na rzecz Przystępującego wnoszącego sprzeciw koszty, w przypadku umorzenia postępowania przez Izbę, na skutek cofnięcia odwołania przez Odwołującego po otwarciu rozprawy.

Drugim przypadkiem zwrotu kosztów Przystępującemu, jest przypadek odrzucenia albo oddalenia odwołania przez Izbę jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie Zamawiającego, wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

Biorąc pod uwagę, że istnieją zaledwie dwa przypadki, w których na rzecz Przystępującego zostanie zasądzony zwrot kosztów, warto wcześniej dobrze przeanalizować stan sprawy i prawidłowo ocenić zasadność przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa