25.04.2017

Przystępujący może składać odpowiedź na skargę do Sądu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W przypadku złożenia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego, Przystępujący po stronie Zamawiającego może złożyć odpowiedź na skargę do tego Sądu.

Z uprawnienia tego skorzystał Wykonawca, który był Przystępującym po stronie Zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie o sygnaturze KIO 2059/16. Sprawa ta zakończyła się Postanowieniem o odrzuceniu odwołania z 7 listopada 2016 r.

Na przywołane Postanowienie KIO skargę złożył Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zarzucając błędną wykładnię przepisów dotyczących możliwości wnoszenia odwołań w postępowaniach podprogowych. O tej kwestii pisałem już tutaj.

Przystępujący po stronie Zamawiającego Wykonawca złożył odpowiedź na skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Wyjaśnił w niej, że zamówienie zostało już zrealizowane ponieważ podpisano protokoły odbioru. Z tego powodu wskazane jest umorzenie postępowania.

Tak też się stało. Postanowieniem z 27 stycznia 2017 r. (sygn akt II Ca 1142/16) Sąd Okręgowy w Białymstoku umorzył postępowanie wskazując, że umowa o zamówienie publiczne została wykonana.

Warto podkreślić iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego kontrola prawidłowości postępowania, która prowadzi do zawarcia umowy o zamówienie publiczne staje się bezprzedmiotowa w razie wykonania umowy. Zaś niezadowolonemu Wykonawcy pozostaje dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

Reasumując, złożona przez Przystępującego odpowiedź na skargę wraz z przedłożonymi dowodami miała istotne znaczenie w rozstrzygnięciu.

Dlatego też, zachęcamy Przystępujących do czynnego udziału w postępowaniu skargowym przed Sądami Okręgowymi.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa