05.12.2016

Przystępujący też może zaskarżyć wyrok KIO!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że także uczestnik postępowania – nie będący stroną – może złożyć skargę na orzeczenie KIO. Artykuł 198a ust. 1 PZP mówi wyraźnie, że „na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu”.

 

Jaki jest status Przystępującego w postępowaniu przed Sądem?

Zagadnienie statusu procesowego uczestnika postępowania odwoławczego zostało poruszone w licznych orzeczeniach sądów powszechnych. Choć nie ma jednego zgodnego stanowiska, to ze względu na obowiązek odpowiedniego stosowania przepisów k.p.c. o apelacji (art. 198a § 2 PZP), można porównać jego sytuację do interwenienta ubocznego.

Co ciekawe, niektóre sądy, powołując się na zbliżone prawa i obowiązki procesowe Przystępującego do strony postępowania, oceniły, że tym samym jego status powinien być zbliżony do statusu strony procesu (X Ga 213/11). Chociażby w sytuacji, gdy ze względu na bierność strony, do której dołączył Przystępujący, zachodzi konieczność prowadzenia przez niego argumentacji dowodowej. Niemniej, nie można powiedzieć, że jest to sytuacja tożsama.

 

Nie trzeba ponownie udowadniać interesu

Co bardzo ważne, nabycie przez daną stronę przymiotu uczestnika w ramach toczącego się przed KIO postępowania odwoławczego rozciąga się w skutkach na postępowanie przed sądem (X Ga 213/11). Oznacza to, że składając skargę na orzeczenie Izby do sądu, uczestnik postępowania odwoławczego nie musi ponownie udowadniać swojego interesu. Wystarczające jest, że Izba na etapie odwołania pozytywnie oceni interes Wykonawcy przystępującego do postępowania.

W związku z powyższym, skarga jest rozwiązaniem prawym dostępnym nie tylko dla Zamawiającego lub Odwołującego, lecz także dla Przystępującego. W przeciwnym razie Przystępujący nie miałby żadnego środka ochrony prawnej na wypadek bierności stron wobec niekorzystnego orzeczenia KIO.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa