22.06.2023

Rażąca niska cena – złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

 Zgodnie z art. 224 PZP, warunkiem sina qua non odrzucenia oferty jako zawierającej rażąco niską cenę jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących wyliczenia tej ceny lub jej istotnych części składowych. Dopiero w sytuacji, gdy dany Wykonawca nie sprosta ciężarowi wykazania, że cena jego oferty nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, otwiera się prawna możliwość odrzucenia z tego powodu oferty.

Z kolei relacja pomiędzy przepisami ust. 1 i 2 art. 224 PZP jest taka, że ten pierwszy ma charakter nadrzędny, a drugi określa jedynie szczególne przypadki, w których wezwanie do wyjaśnienia ceny ma charakter obligatoryjny (w pkt 1) lub nieobligatoryjny (w pkt 2).

Nie oznacza to, że inne okoliczności niż objęte tymi przepisami nie mogą w sposób zobiektywizowany wskazywać na to, że cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Nie oznacza to również, że inne okoliczności nie mogą budzić wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i warunkami umowy lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

KIO unieważnia wybór oferty, nakazuje przedstawić dowody na wyliczenie ceny

W wyroku KIO 564/23 z 15 marca 2023 r. z odwołania wynika jednoczesne zarzucenie Zamawiającemu zaniechania odrzucenia wybranej przez niego oferty jako zawierającej cenę rażąco niską i stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji, jak i wezwania do wyjaśnienia ceny tej oferty. W ustalonych okolicznościach potwierdził się ten ostatni zarzut.

Zamawiający z uwagi na wymagany przez siebie sposób realizacji usługi, uwzględniając obowiązujące przepisy dotyczące kosztów pracy, obiektywnie rzecz biorąc winien powziąć wątpliwości, co do możliwości jej należytego wykonania przez wybranego Wykonawcę bez ponoszenia strat.

Mając powyższe na uwadze Izba, stwierdziła, że naruszenie przez Zamawiającego art. 224 ust.1 PZP miało wpływ na wynik prowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia.

Działając na podstawie art. 554 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 lit.a oraz b PZP Izba orzekła, że uwzględnia odwołanie w takim zakresie, że nakazuje Zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. Natomiast w ramach powtórnego badania ofert nakazuje wezwanie Agencji Ochrony TRANSFER Sp. z o.o. z/s w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie art. 224 ust. 1 PZP do wyjaśnienia, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny za 1 godzinę pracy pracownika ochrony podanej w formularzu cenowym oferty.

Podsumowanie

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa