25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza 14 grudnia 2019 r. (sygn. akt KIO 2499/18) wydała ciekawy wyrok mówiący o braku obowiązku wezwania Wykonawcy do wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Jak przypomniała Izba możliwość taka ma miejsce, gdy różnica pomiędzy wartością zamówienia a zaoferowaną przez Wykonawcę ceną, wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

 Stan prawny

 Zgodnie z art. 90 ust. 1 PZP Zamawiający ma obowiązek wezwać Wykonawcę do wyjaśnień, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

 Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 PZP, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 PZP, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

 Orzeczenie KIO

 Zdaniem KIO „zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 PZP, co do zasady Zamawiający ma obowiązek wezwać Wykonawcę do wyjaśnień. Jednak z jednym wyjątkiem, mianowicie: gdy rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Ustawodawca zatem w przepisie tym przewidział wyjątek od obowiązku wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny.

 W ocenie składu orzekającego KIO „wyjątek ten dotyczy sytuacji, gdy wprawdzie cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o VAT lub od średniej arytmetycznej złożonych ofert, ale jednocześnie sytuacja ta jest wynikiem okoliczności oczywistych, nie wymagających wyjaśnienia.”

 Wnioski

Jeżeli rozbieżność pomiędzy ceną Wykonawcy, a średnią arytmetyczną złożonych ofert, wynika z okoliczności oczywistych nie wymagających wyjaśnienia – takich jak np. fakt, że jedna z cen oferty została zawyżona i sztucznie wpłynęła na wysoką średnią arytmetyczną złożonych ofert – jest to właśnie wyjątek uprawniający Zamawiającego do nie wzywania Wykonawcy do składania wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa