23.03.2020

Rażąco niska cena oferty obliguje do jej odrzucenia

Prawo zamówień publicznych przewiduje zamknięty katalog przesłanek obligujących Zamawiającego do odrzucenia oferty. Na naszym portalu pisaliśmy już o tym wielokrotnie. Dziś chciałbym przedstawić jedną z tych przesłanek, uregulowaną w art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP.

Zgodnie z treścią tego artykułu, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli ta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Odrzucenie takiej oferty jest obowiązkiem Zamawiającego, nie zostało zatem pozostawione jego osobistej decyzji.

Obowiązek wyjaśnienia spoczywa na Wykonawcy

Zgodnie z art. 90 ust. 2 PZP obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

W wyroku z 31 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP znajdzie zastosowanie również w sytuacji, kiedy Wykonawca:

nie udzielił wyjaśnień lub

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

„Wyjaśnienia powinny w sposób niebudzący wątpliwości pozwolić Zamawiającemu na ocenę oferty pod kątem rażąco niskiej ceny, z uwzględnieniem faktu, że to na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania wyjaśnień, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazują na realność ceny oferty.” (KIO 2533/19)

Podsumowanie

Na zakończenie warto podkreślić, że każde postępowanie oraz każdą ofertę należy traktować indywidualnie i nie jest wskazane kierowanie się innymi, nawet pozornie podobnymi przypadkami.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO