25.11.2019

Roszczenia Zamawiającego wobec konsorcjum

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zatem, zgodnie z art. 366 § 1 k.c., wierzyciel może żądać całości świadczenia od każdego z Wykonawców z osobna – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Zamawiający może wybrać dłużnika

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 141 PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o których mowa w art. 23 ust. 1 PZP) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 4 czerwca 2019 r., uprawnienie wierzyciela do wyboru dłużnika, od którego może on żądać spełnienia świadczenia w całości lub w części nie podlega ograniczeniom, chyba że Zamawiający w inny sposób określił warunki realizacji zamówienia.

Podział zadań dla roszczenia Zamawiającego nie ma znaczenia

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że „wzajemny podział zadań pomiędzy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ma jedynie skutek wewnętrzny dla przyszłych roszczeń regresowych pomiędzy nimi.”

W ocenie Sądu, w przypadku nieważności umowy regulującej wewnętrzny stosunek pomiędzy Wykonawcami nie ma potrzeby dokonywania zmiany umowy zawartej między Zamawiającym a konsorcjum.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że sposób w jaki Wykonawcy podzielą między siebie zadania ma skutek względem nich, lecz nie wiąże on Zamawiającego.

„Podobnie, gdy umowa zawarta z jednym z dłużników solidarnych okaże się nieważna, okoliczność ta nie przekłada się wprost na nieważność umowy z drugim dłużnikiem. Istotą każdej solidarności, a solidarności biernej w szczególności, jest umocnienie pozycji wierzyciela.” (V ACa 35/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO